Whistleblowing

SMĚRNICE O ZŘÍZENÍ VNITŘNÍHO OZNAMOVACÍHO SYSTÉMU A DALŠÍCH POVINNOSTECH ZAMĚSTNAVATELE DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

(WHISTLEBLOWING)

 

1. Účel

Společnost TEKOO spol. s r.o., IČO: 416 01 513, se sídlem U Korečnice 2340, 688 01 Uherský Brod (dále jen „Povinný subjekt“ nebo „TEKOO“) níže uvádí informace ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., zákon o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) a další informace o vnitřním oznamovacím systému dle § 8 a násl. Zákona (dále jen „VOS“). Tento dokument je určen především zaměstnancům TEKOO a jiným osobám (dále jen „Oznamovatel“) oprávněným k podání níže definovaných Oznámení.

 1. Příslušná osoba

Povinný subjekt v souladu se Zákonem určil níže uvedenou osobu k výkonu činnosti příslušné osoby ve smyslu § 10 a 11 Zákona (dále jen „Příslušná osoba“). Příslušná osoba je bezúhonná ve smyslu § 10 odst. 2 Zákona. Příslušná osoba byla poučena o právech a povinnostech vyplývajících pro ni ze Zákona a o tomto poučení Příslušné osoby byl sepsán záznam.

Radek Svoboda

Telefonní číslo: +420 739 582 684

E-mail: radek.svoboda@tekoo.cz


 • Vnitřní oznamovací systém
 1. Oznámení

Oznámení“ může podat každý, kdo se v souvislosti se závislou prací vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, dobrovolnickou činností, odbornou praxí nebo stáží dozvěděl o činnosti, která:

 1. a) má znaky trestného činu,
 2. b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň
  100 000,- Kč,
 3. c) porušuje Zákon, nebo jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
  1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  2. daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 1. ochrany spotřebitele,
 2. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 3. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 1. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 2. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 3. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.
 1. Podávání Oznámení

Oznámení se podávají u Příslušné osoby, a to buď písemně, ústně anebo osobně.

Písemně se Oznámení podávají

 1. i) na e-mailovou adresu Příslušné osoby uvedenou výše, nebo
 2. ii) poštou na adresu sídla TEKOO, s označením, že jde o písemnost do vlastních rukou Příslušné osoby, pana Radka Svobody, nebo s viditelným označením termínem „whistleblowing“, na adrese U Korečnice 2340, 688 01 Uherský Brod.

Ústní Oznámení se podávají telefonicky na tel. čísle příslušné osoby +420 739 582 684. O ústním Oznámení bude proveden záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Pokud s tím Oznamovatel vyjádří souhlas, může být pořízena zvuková nahrávka Oznámení.  Příslušná osoba poté umožní Oznamovateli, aby se k přepisu zvukové nahrávky nebo k písemnému záznamu vyjádřil a jeho vyjádření se k přepisu či záznamu přiloží.

Osobně lze Oznámení podat buď bezprostředně, nebo na základě předchozí žádosti Oznamovatele v kanceláři Příslušné osoby nacházející na adrese U Korečnice 2340, 688 01 Uherský Brod. Příslušná osoba přijme takové Oznámení bezprostředně, nebo v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne doručení žádosti.

 1. Postup Příslušné osoby po přijetí Oznámení:

Po přijetí Oznámení Příslušná osoba:

 1. a) písemně vyrozumí Oznamovatele o přijetí Oznámení do 7 dnů ode dne přijetí Oznámení, ledaže Oznamovatel požádal Příslušnou osobu, aby ho nevyrozumívala, nebo je-li zřejmé, že by vyrozuměním došlo k prozrazení totožnosti Oznamovatele jiné osobě;
 2. b) posoudí důvodnost Oznámení a písemně vyrozumí Oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí Oznámení (ve složitých případech lze tuto lhůt prodloužit až dvakrát o 30 dní);
 3. c) navrhne Povinnému subjektu opatření k předejití nebo k nápravě protiprávního stavu, pokud je Oznámení vyhodnoceno jako opodstatněné, a jakmile je opatření provedeno, Povinný subjekt o tom informuje Příslušnou osobu, která následně informuje Oznamovatele o provedení navrženého nápravného opatření;
 4. d) pokud je Oznámení vyhodnoceno jako neopodstatněné, informuje Oznamovatele o tom, že nezjistila žádné protiprávní jednání ani podezření na takové jednání, dále Oznamovatele poučí o právu oznámit protiprávní jednání prostřednictvím ministerstva nebo jiných orgánů veřejné moci.
 5. Osoby oprávněné podat oznámení prostřednictvím VOS

Oznámení prostřednictvím VOS TEKOO mohou podat osoby, které pro TEKOO vykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, a to zejména:

 1. a) závislou práci v pracovněprávním vztahu;
 2. b) samostatnou výdělečnou činnost;
 3. c) výkon práv spojený s účastí v právnické osobě;
 4. d) výkon funkce člena orgánu právnické osoby;
 5. e) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet;
 6. f) správu svěřenského fondu;
 7. g) dobrovolnickou činnost;
 8. h) odbornou praxi, nebo stáž;
 9. i) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací, nebo obdobného plnění.
 10. Ochrana identity Oznamovatele a bezpečnostní opatření

Ochrana dle Zákona je poskytována pouze Oznamovatelům, jejichž totožnost byla v souvislosti s Oznámením odhalena. Ochranu identity Oznamovatelů TEKOO zajišťuje následovně:

 

 1. a) podaná Oznámení jsou zpřístupněna pouze Příslušné osobě;
 2. b) Příslušná osoba nezveřejní žádné informace, které by mohly ohrozit účel podávání Oznámení;
 3. c) Příslušná osoba nesmí bez písemného souhlasu Oznamovatele zveřejnit jeho totožnost (to neplatí, pokud zákon stanoví povinnost sdělit totožnost Oznamovatele orgánům veřejné moci, přičemž Oznamovatel musí být před sdělením totožnosti informován a musí mu být dána možnost vyjádřit se k nutnosti takového sdělení).

Povinný subjekt bezpečnost VOS pravidelně vyhodnocuje a v návaznosti na to upravuje tak, aby byla stále zajištěna potřebná úroveň zabezpečení VOS.

 1. Evidence a uchování podaných Oznámení

Příslušné osoby uchovávají všechna Oznámení přijatá za posledních pět let. Příslušné osoby jsou dále povinné evidovat v elektronické podobě následující údaje o přijatých Oznámeních:

 

 1. a) datum přijetí Oznámení;
 2. b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa Oznamovatele nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost Oznamovatele, jsou-li tyto údaje Příslušné osobě známy;
 3. c) shrnutí obsahu Oznámení a identifikace osoby, proti které Oznámení směřovalo, je-li její totožnost známa;
 4. d) datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení Příslušnou osobou a jejich výsledek;

Do výše uvedené evidence a k uchovaným Oznámením mají přístup pouze Příslušné osoby.

 

 1. Podání nepravdivého Oznámení

Oznamovateli za podání vědomě nepravdivého Oznámení hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč.

 • Oznamování ministerstvu

Všichni Oznamovatelé mohou podávat svá Oznámení také prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti České republiky, více informací o této možnosti nalezne zde: https://oznamovatel.justice.cz/informace-pro-oznamovatele.

 • Zveřejnění směrnice

Tato směrnice a její změny, nebo dodatky budou zveřejněny a zpřístupněny následujícími způsoby:

 1. publikací na internetové adrese: www.tekoo.cz/o-nas/whistleblowing;
 2. předáním vedoucím pracovníkům jednotlivých oddělení, kteří s obsahem směrnice seznámí ostatní zaměstnance daného oddělení, případně další spolupracující osoby;
 3. vyvěšena na nástěnkách na pracovištích.
 1. Účinnost vnitřní směrnice

Tato vnitřní směrnice nabývá účinnosti 1. srpna 2023.

Přesunout se na začátek